لیست نظر سنجی های خاتمه یافته

پرسشنامهاز تاریختا تاریخشرکت در نظر سنجی
پرسشنامه بهبود فرایند و استمرار طرح تسهیلاتی حاتم 1396/11/10 1396/12/29
پرسشنامه بهبود فرایند و استمرار طرح تسهیلاتی رضوان 1396/09/27 1396/11/30
پرسشنامه پرسشنامه 1396/08/08 1396/09/30
نظرسنجی تستی 1396/08/14 1396/08/08